Avaliación

Información: Inicio

A avaliacion repartese así: Exames (50% da nota, con mínimo de 2.5 sobre 5 ), actividades (20%) e traballos en grupo de 2 persoas (20%)

Exames

Son o 50% da nota, é necesario sacar un mínimo do 50% para que se sume a cualificación da avaliación contínua.

Están previstos 3:

Actividades

As actividades teñen como obxectivo que comecedes a prepara a materia con tempo suficiente antes do exame. O seu número dependerá de como avance a docencia, pero habera como mínimo unha actividade coa materia de cada exame. As actividades previas a cada exame puntuan xuntas, o que implica que puntuaran en tres bloques:

Traballos

Dado que o enfoque para a materia é que aprendades a usar a estatística de forma aplicada, os traballos van ter unha valoración alta, o 30% da cualificación total.

Serán 3:

O desenvolvemento dos traballos irase facendo a medida que avancen as clases, sobre todo nas horas de titorías en grupo. Unha parte da nota de cada traballo recibirase ao realizar esas prácticas de clase. O obxectivo final é que entreguedes un texto, tipo informe, para cada un deles (pequeno: 1000 palabras máximo), e unha exposición, que se realizarán as 3 nas dúas últimas semanas de clase.

De calquera xeito, coa evolución da materia verase se se prescinde dalgunha destas partes.