Recuperación das actividades do primeiro parcial.


8 maio

Pódese recuperar 1 das actividades, calquera. Ademáis, tamén se poderá facer 1 á que non se asistise.

Material para preparalo:

Puntuación das actividades:

En cada actividade podedes conseguir un número de "acertos", ata completar un máximo de 18 entre as cinco actividades

Puntuación total das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.

Exemplo:
No 2º parcial están previstas 17 preguntas. Logo unha persoa que acerte 13,6 recibiría 1 punto.
Unha persoa que acerte 3,4 recibiría un cero.
Unha persoa que acerte 8,6 recibiría 0.5 pts