Recuperación das actividades do primeiro parcial.


21 marzo

Pódese recuperar 1 das actividades, calquera. Ademáis, tamén se poderá facer 1 á que non se asistise.

Material para preparalo:

Puntuación das actividades:

En cada actividade podedes conseguir un número de "acertos", ata completar un máximo de 18 entre as cinco actividades

Puntuación total das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.

Exemplo:
No 1º parcial están previstas 14 preguntas. Logo unha persoa que acerte 11,2 recibiría 1 punto.
Unha persoa que acerte 2,8 recibiría un cero.
Unha persoa que acerte 7 recibiría 0.5 pts