1ª actividade.


5 febreiro

Material para preparalo:

Esta actividade conta como 2 preguntas para o computo das actividades do 1º parcial

Puntuación xeral das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.

Exemplo:
Se no 1º parcial se fan 10 preguntas unha persoa que acerte 8 recibiría 1 punto.
Unha persoa que acerte 2 recibiría un cero.
Unha persoa que acerte 5 recibiría 0.5 pts