Traballo

Representa o 15% da cualificación.

Realizarase 1 traballo, en grupo, sobre diferentes temas da materia, con datos proporcionados polo profesor:
 1º: Temas 2 e 4:               1,5 puntos

O traballo será de pequeno tamaño (apróx. 1500 palabras), indicándose o límite exacto no momento no que se propoña.

Para avalialos poderán realizarase exposicións e/ou preguntas ou exercicios de comprobacion baseados no que se fixo no traballo.
Estas comprobacións realizaranse na mesma semana cás actividades, excepto para quen escolla a avaliación alternativa.

Tamaño dos grupos: Os grupos poderán ser de 2 persoas.

A avaliación do traballo poderán incluir unha exposición na aula, ou avaliación escrita.

Avaliación alternativa

Para incentivar que traballedes durante todo o periodo lectivo e non só ao chegar as datas pre-exames proponse reparti o traballo ao longo das diferentes semanas de clase. Nas seguintes condicións:

Traballo
Será o mesmo, coas mesmas condicións có da avaliación oficial, pero repartirase durante o periodo docente.

Para avalialo poderán realizarse exposicións e/ou preguntas ou exercicios de comprobacion baseados no que se fixo no traballo.
A elección dunha ou outra posibilidade dependerá das dispoñibilidades de tempo.

Tamaño dos grupos:
Os grupos poderán ser de 3 ou 4 persoas.

tumblr counter