Web de Estatística Economica I (grupos A e C)

Información: Inicio

Material

Teoría

  • Apuntamentos (LIBRO):    

    versión web: AQUÍ –  versión pdf: AQUÍ

Contén a teoría, exemplos e algún exercicio resolto. Recollen toda a materia da disciplina, e ten como obxectivo aclarar mellor os conceptos que se explican nas presentacións e na aula, xa que afonda algo máis neles.

En dous formatos, web e pdf (pdf comprimido en formato ZIP).

  • Presentacións:    

    versión web: AQUÍ –  versión pdf: AQUÍ

As presentacións que o profesor empregará para dar as clases, en formato pdf (comprimido en formato ZIP) e web .

De momento só están incluidos os 4 primeiros temas, os demais irán aparecendo a medida que avance o curso

Son presentacións comentadas, co cal serán útiles non só para seguir as clases se tamén para comezar a preparar a materia.

Exercicios

De momento só están dispoñibles os temas 1 a 3, pero irán actualizándose a medida que avance o curso

versión web:

– versión pdf:

  • Exercicios resoltos:     pdf

Son exercicios básicos resoltos. O seu enfoque é explicar por escrito do mesmo xeito que o profesor explicaría nunha “clase práctica”, ás que sustitúe.

En formato pdf (comprimidos en formato ZIP).

  • Exercicios propostos:     pdf

Son exercicios algo máis difíciles ca os anteriores. Son exercicios máis ‘tipo exame’. Inclúen unha recopilación de exercicios de exames de cursos pasados. En formato pdf (comprimidos en formato ZIP).

Exercicios Test

Son unha recopilación de preguntas test realizadas en exames de cursos pasados.

En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).


Exames

  • Exames finais:     pdf

  • Exames (Avaliación alternativa) pdf

Exames finais de cursos anteriores. Faltan os exames de avaliación alternativa, posto que os cursos anteriores tiñan unha organización diferente. Máis adiante colocarei algún modelo para que sirva de referencia.

En formato pdf (comprimidos en formato ZIP).

Taboas que se empregaran nesta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Formulario que se entregará nos exames desta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).