Web de Estatística Economica I (grupos A e C)

Información: \(\ \ \ \ \ \) Inicio\(\ \ \ \ \ \) Exames\(\ \ \ \ \ \) Actividades \(\ \ \ \ \ \) Traballo

Avaliación

Oficial

A Avaliación estará formada por dúas partes: actividades-traballos e exame. Repartíndose as cualificacións do xeito seguinte:

 Actividades (35%);Traballos (15%); Exame (50%)

ademais, para poder sumar a nota das actividades e os traballos será necesario obter unha cualificacion mínima do 40% no exame final.

Unha avaliación opcional será a parte informática. Realizaranse varias probas con ordenador, voluntarias. Non puntúan directamente, pero obtéñense “comodíns”, que sustituirán a algunhas preguntas de exame (estarían ben sen necesidade de facelas). O alumnado que non teña comodins pode facer as preguntas normalmente, e pode aprobar ou acadar a nota máxima sen facer a avaliación informática.

Actividades (35%)

Teñen como obxectivo animarvos a que non estudedes só cando se achega o exame final. Consistirá en diferentes coleccións de exercicios e preguntas test que deberedes facer nunha aula. A súa realización será en torno á derradeira semana de clases, excepto para quen escolla a avaliación alternativa.

As cualificacións sepáranse entre diferentes grupos de temas, e aplícase en cada bloque de actividades unha regra 20%-80%, que se explica AQUÍ

Os bloques de actividades e a súa cualificación repártese como segue:

1º: Temas 1, 2, 3 e 4: 1,75 puntos

2º: Temas 5, 6, 7 e 8: 1,75 puntos

Traballo (15%)

Realizarase 1 traballo, en grupo, sobre diferentes temas da materia, con datos proporcionados polo profesor: Temas 1 e 4: 1,5 puntos

O traballo será de pequeno tamaño (máx. 1500 palabras), indicándose o límite exacto no momento no que se propoña.

Estas comprobacións realizaranse na mesma semana que as actividades, excepto para quen escolla a avaliación alternativa.

Tamaño dos grupos: Os grupos serán de 2 persoas.

A avaliación do traballo poderá incluir unha exposición na aula, ou avaliación escrita.

Exame (50%)

Para quen non faga a avaliación alternativa o exame correspóndese co exame final oficial (1ª e 2ª oportunidade) establecido para a materia, a nota máxima que se pode sacar nel é de 5.

Aquelas persoas que saquen un 40% desta nota poderán sumar as cualificacións de actividades e traballos.

AVISO: A nota máxima do exame é 5

o que implica que quen non puntúe coa avaliación continua deberá ter o exame perfecto para aprobar.

Avaliación alternativa

Para incentivar que traballedes durante todo o periodo lectivo e non só ao chegar as datas pre-exames vaise propoñer repartir actividades, traballos e exame ao longo das diferentes semanas de clase. Nas seguintes condicións:

Actividades (35%): serán as mesmas e do mesmo tipo cás actividades da avaliación oficial. A diferencia será que se farán cada semana ou cada dúas pero a valoración e o tipo de exercicios serán os mesmos que as da avaliación oficial. Ademais, se así o desexades, podedes escoller dúas calquera destas actividades e repescalas na semana final, para así mellorar a nota conseguida durante as semanas de clase.

Traballo (15%): Será o mesmo, coas mesmas condicións có da avaliación oficial, pero repartirase durante o periodo docente.

Para avalialos poderán realizarase exposicións e/ou preguntas ou exercicios de comprobacion baseados no que se fixo no traballo.

A elección dunha ou outra posibilidade dependerá das dispoñibilidades de tempo.

Exame (50%):Separarase en tres partes, que se iran realizando durante o periodo lectivo. Os temas que entrarán en cada unha das partes son:

Aquelas persoas que fagan estes exames e saquen un mínimo do 50% da nota do exame poderán sumar as cualificacións de actividades e traballos.

Se non conseguides aprobar con esta avaliación alternativa podedes facer o exame final (1ª e 2ª oportunidade) coma os demais. Gardaráse a nota das actividades.

Actividades con ordenador

Serám voluntarias. E só se inclúen na avaliación “alternativa”, non se garda o seu resultado para o exame final.

Estas probas mon puntúan directamente, pero proporcionam “comodíns”, que sustituirán a algunhas preguntas dos exames alternativos (estarían ben sen necesidade de facelas).

Estes comodíns non se poden aplicar no exame final, posto que neste caso a nota mínima é o 40%, e non deberían ser necesarios extras.